Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Geraamde factuurbedrag en betaling

 

1.1 Vastlegging van de huur

Het bespreken en vastleggen van de activiteiten gebeurt bij Frebian BVBA, hierna genoemd ‘Feestzalen Gambrinus’. De klant maakt een afspraak voor het opstellen en ondertekenen van de overeenkomst met dhr. Caers Freddy, Sint-Cordulastraat 22, 2900 Schoten. Tel.: 0497/26.88.32. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld. Bestellingen per e-mail zijn tevens mogelijk en worden als een definitieve verbintenis beschouwd die gelijkwaardig is aan een ondertekende overeenkomst. 
 

1.2 Voorschot

Voor evenementen van het kleinere type wordt een voorschot van 250 euro (incl. BTW) gevraagd bij de ondertekening van de huurovereenkomst. Voor evenementen van het grotere type wordt er met een dubbel voorschot gewerkt, m.n. 30% van het geraamde factuurbedrag (incl. BTW) bij ondertekening van de overeenkomst en 60% wanneer het aantal bezoekers doorgegeven wordt, ten laatste 1 maand voor aanvang van het evenement. Bij de overschrijving dient de klant steeds naam, zaal en datum te vermelden.    

 

Indien een zaal wordt gehuurd zonder dat Frebian BVBA instaat voor de organisatie of catering, wordt het volledige huurbedrag, vermeerderd met 10 euro per verwachte bezoeker, als voorschot gevraagd. Na afloop van de huurovereenkomst wordt een eventueel verschil in het voordeel van de klant teruggestort op het rekeningnummer van de klant.


1.3 Betaling

Na afloop van de huurovereenkomst en/of het event dat deel uitmaakt van de overeenkomst, volgt de facturatie van de te betalen huursom. De betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 10 dagen na de factuurdatum, door overschrijving op onderstaand rekeningnummer:

 

IBAN: BE66 3631 0176 3043 (BIC: BBRUBEBB)

op naam van Frebian BVBA

 

2. Annulering


2.1 Opzeggen

De klant kan de overeenkomst opzeggen bij ter post aangetekende brief aan Frebian BVBA, op bovenstaand adres. De afstempelingsdatum van de brief geldt als opzegdatum.

2.2 Teruggave huurprijs

Het geraamde factuurbedrag zal volledig terugbetaald worden ingeval de opzegging gebeurt ten laatste 91 dagen voor de geplande activiteit. Een administratieve vergoeding van 250 euro wordt hierbij in mindering gebracht. Bij latere opzegging volgt slechts een gedeeltelijke teruggave:     

60% van het geraamde factuurbedrag bij opzeg tussen de 90 en 61 dagen voor de geplande activiteit;

40% van het geraamde factuurbedrag bij opzeg tussen de 60 en 31 dagen voor de geplande activiteit;

20% van het geraamde factuurbedrag bij opzeg tussen de 30 en 16 dagen voor de geplande activiteit.

Bij opzeg tijdens de laatste 15 dagen voor de activiteit, is de klant het volledige geraamde factuurbedrag verschuldigd.

3. Drankafname en eindafrekening

 

3.1 Drankafname

Alle dranken dienen afgenomen te worden van Feestzalen Gambrinus. Bij niet-naleving van dit punt zullen de meegebrachte artikelen worden aangerekend alsof ze door Feestzalen Gambrinus zijn geleverd, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 100 euro. De camerabewaking die voorzien is, kan hierbij als bewijsstuk fungeren. Bij doorgevoerde prijsverhogingen, zullen de verbruikte dranken worden aangerekend aan de nieuwe tarieven indien deze minstens 6 maanden na datum van ondertekening van de overeenkomst plaatsvinden. Eigen wijn of champagne kan mits betaling van stopgeld wel zelf meegebracht worden, indien dit schriftelijk is overeengekomen.​
 

3.2 Eindafrekening

De eindafrekening zal max. 7 dagen na de activiteit worden aangeboden. Indien een gedetailleerde factuur gewenst is, dient dit voor aanvang van het evenement gevraagd te worden. De eindafrekening dient betaald te worden binnen 10 dagen na de factuurdatum, door overschrijving op onderstaand rekeningnummer:

 

IBAN: BE66 3631 0176 3043

BIC: BBRUBEBB

op naam van Frebian BVBA


 

3.3 Protest
Elk protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, met vermelding van de datum en het nummer van de factuur, alsook van de precieze reden van protest.
 

3.4 Niet-betaling van de factuur

Bij elke niet- of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op het niet betaalde gedeelte een verwijlinterest ten belope van 1% (één procent) per begonnen maand, tot aan de algehele betaling.

 

bij elke niet-tijdige betaling is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als schadebeding een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% (tien procent) van het factuurbedrag, met een minimum van 250 euro (tweehonderd vijftig euro). In deze forfaitaire schadevergoeding zijn de inningsonkosten niet inbegrepen. Deze worden de klant desgevallend afzonderlijk aangerekend.

4. Vergunningen

 

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt de klant tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Dit geldt ook voor de auteursrechten op muziek. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van de klant.

5. Opgegeven aantallen

 

De uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Feestzalen Gambrinus is gebaseerd op de door klant opgegeven aantallen. De klant verbindt zich ertoe om ten laatste 30 dagen voor aanvang van de overeenkomst of het event een lijst van verwachte aanwezigen door te geven.

 

Indien het effectief aantal aanwezigen lager ligt dan verwacht, kan de zaalkost en/of het voorziene personeel alsnog in rekening gebracht worden tijdens de eindafrekening. In lijn met de regelgeving van het FAVV is het overigens niet toegelaten om overschotten van een buffet of andere formule mee naar huis te nemen.

6. Overmacht

 

In geval van overmacht heeft Feestzalen Gambrinus het recht, na kennisgeving aan de klant, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

 

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

  • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de installaties benodigd
    voor de uitvoering van een overeenkomst.

  • Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen,
    alsmede water en energieleveringen.

  • Brand of ongevallen.

  • Iedere storing in de geregelde productie

 

7. Organisatie van events/projecten

 

Feestzalen Gambrinus behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling (zoals vergunningen), te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order 1en/ of opdracht mocht zijn begonnen. Feestzalen Gambrinus is in geval van toepasselijkheid van bovenstaande niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren  of (voortijdig) beëindigen van het event/project.

Het is niet toegelaten om materialen te gebruiken die een permanente schade aan het aanwezige meubilair berokkenen. Het gebruik van confetti is ook niet toegelaten.

8. Bevoegdheid 

Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, en desgevallend het Vredegerecht van Merksem bevoegd. 

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© Frebian bvba - Feestzalen Gambrinus

Algemene voorwaarden